תקנון האתר

מבוא

 1. אתר האינטרנט שכתובתו https://rinart.co.il (להלן: ה"אתר") הנו אתר ברשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט (להלן: ה"חנות"). החנות מופעלת על ידי רינה ליובלסקי מלכה שהיא בעלת האתר והחנות וכן בעלת הזכויות באתר ובחנות כמפורט להלן בתקנון זה ולפי כל דין (להלן: "האמנית"). מענה הרשום של האמנית ברחוב רבי יהודה הנשיא 8 בחיפה.
 2. השימוש באתר הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון המפורט בזאת (להלן: "התקנון").
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או כניסה לאתר ו/או לחנות ו/או גלישה בהם. כל אזרח ישראלי בגיר הכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות (לרבות באמצעות אדם אחר) ו/או גורם ו/או מוסד ו/או גוף הרשומים כדין בישראל (לרבות כל סוג של תאגיד) אשר נכנס לאתר ו/או לחנות ו/או גולש בהם, לרבות באמצעות צד ג' – כל אלה להלן זה יכונו בתקנון "משתמש" ולאחר השלמת ביצוע הזמנה גם "לקוח". מובהר כי רק משתמש כהגדרתו לעיל רשאי לעשות שימוש באתר ולרכוש בחנות.
 4. הוראות התקנון עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של האמנית. אשר על כן, בטרם ביצוע כל פעולה באתר, על המשתמש לקרוא בעיון רב את כל תנאי השימוש באתר ולרבות את מדיוניות הפרטיות.
 5. כל שימוש באתר ו/או רכישה בחנות מהווה הסכמה מלאה ואישור המשתמש לכל אמור בתקנון זה על כל תנאיו. במקרה של סתירה ו/או אי-התאמה מכל סוג בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין האמנית. מובהר, כי כל כניסה ו/או גלישה באתר וכל ביצוע פעולה בו מהווה הסכמה להוראות התקנון והתחייבות המשתמש לפעול לפיו. השירותים, המוצרים והתוכן המוצג באתר ובחנות מוצגים ומוצעים בכפוף להתניה יסודית של הסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה כאמור בתקנון זה בכלל ובסעיף זה בפרט.
 6. בכניסה לאתר ו/או לחנות מצהיר המשתמש כי אין לו ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החנות ו/או האמנית בקשר לתקנון זה, הוראותיו ותנאיו.
 7. המחירים המוצגים באתר הם בשקל ישראלי חדש (₪) והם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ), אך אינם כוללים דמי משלוח ו/או דמי טיפול.
 8. המחירים המוצגים באתר ו/או בחנות, לרבות של מוצר או מוצרים ו/או דמי המשלוח ו/או דמי הטיפול, עשויים להשתנות ו/או להתעדכן מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של האמנית בכפוף לכל לדין וזאת ללא כל הודעה מראש. במסגרת מכירה פרונטלית ו/או מרוכזת ו/או לפי הסכם נפרד מתקנון זה, רשאית האמנית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להציע ולמכור מוצר או מספר מוצרים במחירים שונים ובתנאים אחרים מהמחירים והתנאים המופיעים ו/או מפורסמים באותה עת באתר ו/או בחנות.
 9. נוסח התקנון המחייב והקובע הוא זה המפורסם באתר. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא חלופי ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא כמצמצמים תחולת זה את זה.
 10. הופעת ו/או הצגת ו/או הצעת מוצר או פריט למכירה באתר ו/או בחנות איננה מהווה אסמכתא לקיומו או זמינותו של המוצר או הפריט במלאי ואיננה מחייבת את האמנית להחזיק או לחדש מלאי מאותו מוצר או פריט. האמנית פועלת ותפעל כדי לוודא שהמידע המפורסם הוא נכון ומדויק, אולם מובהר כי עלולים להיות אי-דיוקים בתום לב ולהיווצר פערים לגבי עדכון זמינות המוצרים ו/או בתיאור המוצר ו/או חזותו, לרבות אך לא רק, בממדים, בתצורה, בצבע, בגוון וכיו"ב (כיוון שאלו עשויים להיות מושפעים מגורמים רבים כגון תאורה, זווית הצילום וכיו"ב). מקרה של אי-דיוק בתום לב כאמור לא תישא האמנית באחריות ומובהר כי באחריות המשתמש לוודא תאימות המוצר לרצונותיו.
 11. האמנית רשאית להציע מעת לעת מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות וכן להפסיקם, לשנותם, להחליפם או לסיימם בכל עת ללא מתן או פרסום כל הודעה על כך מראש או בדיעבד. מובהר בהקשר זה כי ייתכנו מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות שיחולו רק על רכישות במסגרת החנות באתר ולא במכירה פרטית או פרונטלית, ולהיפך.
 12. תנאי השימוש באתר ותחולת תקנון זה על המשתמש הינה מוחלטת ואינה תלויה בסוג המכשיר או סוג התקשורת באמצעותה מתבצע השימוש באתר או הרכישה בחנות.
 13. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או לשמור העתק כל חלק של תקנון זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת האמנית.
 14. חלקים מהאתר ו/או מהחנות ו/או מתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ו/או באתר ו/או בחנות בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.
 15. כותרות המשנה ישמשו להתמצאות ונוחות בלבד ואין בהן לשמש לפרשנות התקנון.

הזמנת ורכישת מוצר:

 1. באתר ו/או בחנות יוצעו למכירה מוצרים שונים לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של האמנית. המוצרים המוצעים למכירה ניתנים לרכישה על ידי המשתמש בכפוף לקיום כל תנאי תקנון זה.
 2. לצד כל מוצר המוצע למכירה יופיע או יועמדו לעיון פרטים לגביו, אשר יכול שיכללו הסבר או תיאור בכתב, תצלום (אחד או יותר) של המוצר עצמו ומפרט טכני. הצילום, ככל שיופיע, נועד להמחיש בצורה הקרובה ביותר שניתן את המוצר עצמו ואת פרטיו וזאת לצורכי המחשה בלבד. במקרה של פער או הבדל בין התצלום לבין התיאור הכתוב לגבי המוצר ייגבר התיאור הכתוב. מובהר כי אין הכרח שהפרטים המפורטים לעיל יופיעו ויכול שכולם או מקצתם יימסרו לידיעת המשתמש ע"י האמנית שלא באתר או בחנות.
 3. רכישת מוצר תתאפשר רק על-ידי משתמש שבבעלותו ובחזקתו אמצעי התשלום תקף המשמש לביצוע החיוב בעת הרכישה. על אמצעי התשלום להיות מאת חברת אשראי המתירה ומאפשרת למשתמש לבצע רכישה באתרי האינטרנט ו/או באופן טלפוני.
 4. בעת ביצוע ההזמנה וכתנאי לביצועה מתחייב המשתמש למסור פרטים מלאים ונכונים כפי שיידרש. מובהר כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלול להוות עבירה על החוק וכנגד המשתמש יכול כי יינקטו צעדים משפטיים, אזרחיים ו/או פליליים. המשתמש מתחייב לפעול בהתאם לחוק ובכלל זה להימנע מכל פעולה שיש בה או שעלול להיות בה או בתוצאותיה משום פגיעה באתר ו/או בחנות ו/או בפעילותם התקינה של האתר ו/או החנות ו/או באמנית או יצירותיה, זכויותיה או קניינה.
 5. בעת הזמנת ו/או רכישת מוצר כלשהו דרך האתר ו/או החנות (בין הדבר נעשה טלפונית או בהזמנה ישירות דרך האתר) מתחייב המשתמש שלא לבצע פעולות של מסחר ו/או שיווק ו/או ייצוא ו/או יצירת העתק או חיקוי של המוצר.
 6. על המשתמש להיות בעל כתובת דואר אלקטרוני חוקית בשליטתו ובעל כתובת דואר בה באפשרותו לקבל את המוצר שיישלח אליו באמצעות דואר ישראל.
 7. האמנית רשאית לדחות הזמנה ו/או לבטל או להימנע ממכירה במקרה בו הופרה הוראה מהוראות התקנון או על מנת למנוע הפרה של הוראה מהוראות התקנון.
 8. המוצרים נוצרו או הורכבו או עוצבו על ידי האמנית או באישורה. ייצורם תלוי בגורמים שונים שאינם ניתנים לצפייה מראש, כגון אך לא רק, אילוצים אישיים של האמנית, זמינות חומרי גלם, וכיו"ב. היה ולאחר המכירה ו/או ביצוע ההזמנה התברר כי המוצר אזל או לא היה זמין במלאי, תהיה האמנית רשאית להודיע ללקוח על ביטוח הרכישה או להציע לו חלופה בדמות מוצר אחר או המתנה ארוכה יותר, וזאת באופן חד-צדדי ובתוך עד 10 ימי עסקים מעת ביצוע ההזמנה או אישורה, לפי המאוחר. במקרה כאמור לא תהיה ללקוח כל טענה כנגד האמנית ומובהר כי בעצם ביצוע ההזמנה מאשר הלקוח כי מובן לו שמדובר ביצירות והוא מוותר על כל טענה כנגד האמנית בקשר עם תקנון זה.
 9. האמנית רשאית להגביל את כמות המוצרים בכל הזמנה ובכלל לגבי פריט/מוצר כלשהו.
 10. הזמנת המוצר תיעשה באמצעות בחירת המוצר על-ידי הקשה על "הוספה לסל". לאחר הוספת המוצר או המוצרים לסל הקניות ניתן לעבור לדף "עגלת הקניות" ובו יש למלא את הפרטים הנדרשים. על המשתמש לוודא נכונות המוצרים שבכוונתו להזמין בטרם סיום שלב זה. מעבר לתשלום לאחר שלב זה מהווה התחייבות של המשתמש להזמנת המוצר, אולם המוצר לא ייחשב כמוצר שהוזמן כל עוד לא הושלמה העסקה כפי שיפורט להלן.
 11. יתכן כי לאחר הזמנת המוצר ע"י המשתמש תישלח אל המשתמש הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון המיידע כי בוצעה הזמנה, אולם מובהר כי אין בכך אישור לכך שהמוצר נרכש ואין בכך לחייב את האמנית בשום צורה ואופן.
 12. לאחר הזמנת המוצר ע"י המשתמש כאמור לעיל, תתבצע בדיקה לוודא זמינות והימצאות המוצר במלאי. כמו כן תבוצע בדיקה של פרטי אמצעי התשלום שהוזנו. ככל שהמוצר זמין וקיים במלאי וחברת האשראי אישרה את התשלום, תאושר ההזמנה והאמנית תפעל לאספקת המוצר למשתמש וממועד זה ייחשב הדבר להשלמת ההזמנה.
 13. מובהר כי החיוב הכספי יתבצע בכפוף להימצאות המוצר זמין במלאי ואישור חברת האשראי. במקרה שהמוצר אינו זמין ו/או אינו במלאי ו/או שלא ניתן אישור חברת האשראי למלוא התשלום, אזי לא תושלם העסקה – היינו לא תושלם ההזמנה – ולא יסופק המוצר. במקרה כזה האמנית תיידע את המשתמש בתוך עד 3 ימי עסקים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או מענה ו/או תביעה כלפי האמנית.
 14. הזמנה שהושלמה תירשם במחשבי האמנית ואישור על השלמת ההזמנה יימסר למשתמש בתוך עד 48 שעות מעת השלמת ההזמנה. מסירת אישור ההזמנה תיעשה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שמסר המשתמש ויכול כי תימסר באופן טלפוני או בהודעת אסמס למספר שמסר המשתמש. מובהר כי משלוח הודעה בדבר רישום ההזמנה במחשבי האמנית איננו מחייב את האמנית בשום צורה ואופן ואין בו כדי להוות התחייבות לאספקת המוצר אלא בהתאם לאמור בתקנון זה.

 

אספקה:

 1. מוצר יישלח רק לאחר שמלוא תמורתו שולמה ובכפוף לאמור בתקנון זה. המשתמש יחויב במלוא תשלום המוצר שרכש באופן מיידי, אלא אם הרכישה נעשתה בתשלומים לפי תנאי התשלום שפורסמו באתר. במקרה של תשלום באמצעות תשלומים יחויב חשבון הבנק של המשתמש באמצעות אמצעי התשלום שמסר ובהתאם לתנאי הרכישה שצוינו באתר. מובהר כי יכול שחלוקת התשלום למספר תשלומים תהיה כרוכה בתוספת תשלום בגין ריבית ו/או הצמדה. במקרה בו יפגר המשתמש בשני תשלומים (עוקבים או נפרדים) או יותר, יועמד מלוא סכום יתרת התשלום לפירעון מיידי בתוספת הריבית ו/או ההצמדה שהיו צפויים להשתלם.
 2. בכפוף להשלמת ההזמנה, יסופק המוצר באחת הדרכים המנויות באתר ו/או בחנות. המשתמש יהא רשאי לבחור בין האפשרויות שיוצגו ויפורטו באתר ו/או בחנות לשם קבלת המוצר לרשותו. ייתכנו הבדלים או שינויים בין אפשרויות האספקה של מוצרים שונים. איסוף המוצר ע"י המשתמש מכתובת האמנית לא יהיה כרוך בתשלום נוסף אך יעשה בתיאום מראש. קבלת המוצר באמצעות משלוח יהיה כרוך בתוספת תשלום.
 3. מלוא דמי המשלוח ישולמו בד בבד עם ביצוע התשלום עבור המוצר וכחלק מהזמנתו. מובהר כי תשלום מלוא דמי המשלוח מהווה תנאי להשלמת ההזמנה.
 4. שילוח המוצרים ייעשה באמצעות דואר ישראל ו/או חברת שילוח פרטית שתבחר האמנית ו/או באמצעות שליח שהאמנית תשכור את שירותיו לצורך זה.
 5. מובהר כי עלויות המשלוח לאיזורים מרוחקים, חריגים מבחינת דואר ישראל ו/או חברת השליחויות או לכתובת מחוץ לגבולות ישראל, אינן בשליטת או לבחירת האמנית ועל המשתמש לברר ולוודא בטרם השלמת ההזמנה עלויות אלה ולא תהיה בעניין זה כל דרישה או טענה כלפי האמנית. מובהר כי השלמת הזמנת המוצר אינה מהווה התחייבות האמנית לאספקת המוצר במידה והדבר איננו אפשרי באמצעות דואר ישראל או חברת השליחויות ומובהר כי על המשתמש האחריות לוודא אפשרות השילוח לכתובת שימסור. האמנית אינה מתחייבת לספק מוצר לכתובת שהגישה אליה מוגבלת או כרוכה עקב סיבה בטחונית.
 6. אלא אם צוין במפורש מועד ארוך יותר, שילוח המוצר – היינו, המועד שעד אליו יימסר המוצר לדואר ישראל או לשליח או חברת שליחויות לצורך העברתו למשתמש – יהיה בתוך עד 7 ימי עסקים מיום העסקים הראשון שלאחר מועד השלמת ההזמנה.
 7. אספקת המוצר לאחר השילוח יהיה בהתאם לסוג המשלוח שהוזמן ובאחריות מבצע המשלוח (דואר ישראל או חברת השליחויות). מובהר כי זמני האספקה הינם משוערים וכי האמנית אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של דואר ישראל ו/או חברת שילוח, לרבות איחור באספקה. המשתמש מאשר כי ידוע לו שיכול כי זמני האספקה יהיו קצרים או ארוכים מהזמן המשוער בעת ביצוע ההזמנה.
 8. עיכוב בביצוע השילוח או האספקה הנובע משביתות ו/או השבתות של בנקים ו/או דואר ישראל ו/או חברת השליחים ו/או עיכובים אחרים שאינם בשליטת האמנית, אשר מקורם בגורם של "כוח עליון" ובין היתר במגפת הקורונה ו/או בכל מחלה נגיפית אחרת אשר תוכרז כמגפה עולמית על ידי ארגון הבריאות העולמי ו/או ע"י הממשלה (אשר תקרא להלן – "המגפה"), ובכלל זה עיכוב שמקורו במצב בריאותי (מבחינה פיזית ונפשית) של האמנית או במערכות המחשוב או באתר האינטרנט שלה, לא יבוא במניין הימים לצורך ביצוע האספקה של המוצר.

 

ביטול והחזרה:

 1. ביטול ו/או שינוי של הזמנה ו/או החלפה ו/או החזרה של מוצר ייעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "תקנות הגנת הצרכן") ולפי כל דין רלוונטי אחר החל על הצדדים.
 2. משתמש רשאי לבטל הזמנה או עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן, ובלבד שהמוצר יוחזר לאמנית מבלי שנפגם ו/או נעשה בו כל שימוש, כשהוא באריזתו המקורית שלא נפתחה ולא נפגמה. מובהר כי ביטול עסקה/הזמנה בתוך פחות מיום עסקים אחד ולפני שהמוצר יצא למשלוח, יהיה אפשרי ללא כל חיוב רק במידה וייעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לאמנית במספר 054-6402189 (בימי עסקים בלבד ובשעות הפעילות בלבד – למען הסר ספק, ימים א' עד ה' בין השעות 9:00 ל – 17:00).
 3. הודעה על ביטול עסקה יתאפשר בהתאם לחוק הגנת הצרכן – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה (14) ימים מיום קבלת המוצר. ביטול העסקה שלא עקב פגם ייעשה באמצעות הודעה בכתב בה יציין הלקוח את פרטיו, פרטי המוצר, מועד הרכישה, מועד קבלת המוצר לידיו וסיבת בקשתו לבטל את העסקה. ביטול העסקה ייעשה בכפוף לכך שהמוצר יימסר לאמנית כשהוא שלם וללא פגע, בתוך אריזתו המקורית שלא נפגמה. מובהר כי החזרת המוצר אינה באחריות האמנית ודמי המשלוח של המוצר לאמנית יחולו על הלקוח בלבד. בגין ביטול עסקה ייגבו מהלקוח דמי ביטול עסקה בשיעור 5% או סך של 100 ₪ (הנמוך מהם) ותושב ללקוח יתרת הסכום ששולם עבור המוצר. מובהר כי ביטול עסקה כאמור אינו אפשרי במקרה של עסקה בטובין פסידים (כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן) או טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
 4. מובהר כי בהתאם להוראות תקנה 6(א)(2) לתקנות הגנת הצרכן, לא תהיה ללקוח כל זכות לבטל עסקה/הזמנה ו/או להחזיר מוצר שיוצר במיוחד או לפי מידות או דרישות מיוחדות. לעניין זה מובהר כי כל שינוי ממפרט המוצר כמות שהוא מוצג ומתואר באתר ו/או בחנות תבוא בגדר "דרישה מיוחדת" ותחיל את הסעיף הנ"ל על העסקה.
 5. המשתמש יהיה אחראי להזנה נכונה ואימות פרטי הזמנתו ופרטיו שלו בעת ביצוע ההזמנה. החזרת מוצר עקב שגיאת המשתמש תחויב בתשלום בגין טיפול ולא יהיה החזר או קיזוז בגין דמי המשלוח ששולמו, אם שולמו.
 6. מובהר כי מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקה לעיל מתייחס לרכישת מוצרים בודדים ללקוחות פרטיים בלבד בהתאם להגדרת "צרכן" בחוק הגנת הצרכן. במקרה של רכישה מרוכזת ו/או באופן מסחרי לא תחול אותה מדיניות ההחזרה ו/או ביטול העסקה הנ"ל.
 7. האמנית רשאית לבטל עסקה או הזמנה (כולה או חלקה) לפי שיקול דעתה הבלעדי מכל סיבה ללא הנמקה וללא הודעה מראש ובפרט עקב טעות סופר או שגיאה בנתוני המוצר כפי שנמסרו, ובלבד שהטעות לא נעשתה במכוון על ידה ו/או במידה והמוצר חסר או לא זמין במלאי ואין וודאות על מועד אספקתו האפשרית ללקוח. האמנית רשאית לבטל עסקה או הזמנה בכל מקרה של הפרת התקנון ע"י הלקוח או על מנת למנוע הפרה של הוראה מהוראות התקנון או הדין. במקרה בו תבטל האמנית את העסקה או ההזמנה תימסר ללקוח הודעה על כך בתוך 7 ימים עסקים ממועד ביצוע ההזמנה או ממועד גילוי המידע שהביא להחלטה על ביטול העסקה ע"י האמנית. ההודעה על ביטול העסקה ע"י האמנית תימסר ללקוח באמצעות אחד או יותר מן הפרטים שסיפק הלקוח וללקוח לא תהיה כל טענה או דרישה כתוצאה מביטול העסקה במקרה כזה. האמנית לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם או עשוי להיגרם ללקוח או לכל צד ג' כתוצאה מביטול העסקה או ההזמנה על ידה והלקוח מאשר תנאי זה במסגרת תקנון זה.

 

הגבלת אחריות:

 1. המוצרים המוצעים לרכישה נבדקו טרם שילוחם ו/או מסירתם ללקוח ונמצאו תקינים ומתאימים להזמנה. המוצרים הנמכרים הינם עבודות אומנות ומובהר כי אינם בגדר "טובין" כהגדרתם בתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006. המוצרים מוצגים בתום לב ואין לראות בהצגתם ו/או בתיאורם משום המלצה מצד האמנית לשימוש בהם שלא צוין במפורש בפרטי המוצר וזאת גם אם השימוש ו/או אופן הצגת המוצר משתמע אחרת מהתמונה ו/או הפרסום החזותי של אותו מוצר.
 2. האמנית אינה אחראית להתאמת המוצר למטרה כלשהי שלא צוינה במפורש בתיאור המוצר הכתוב וזאת לרבות לתכונת המוצר, עמידותו או יכולתו ו/או התאמתו לשמש למטרה כלשהי אחרת מהמפורט. בשום מקרה לא תחול על האמנית אחריות בגין נזק מכל סוג ומין בגין שימוש או מחדל שייעשה במוצר או באמצעותו שלא בהתאם למטרתו כאמור.
 3. מוצר שנמצא בו פגם שלא כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוח או מי מטעמו והלקוח ביקש להחזירו לאמנית, יוכל לעשות כן בתוך עד 14 ימים מיום מסירת המוצר ללקוח. במקרה כזה הלקוח ימסור מיידית הודעה לאמנית ויחזיר את המוצר לאמנית בתוך עד 5 ימי עסקים מיום שהודיע על איתור הפגם. מסירת המוצר מהלקוח אל האמנית ייעשה על חשבון הלקוח בלבד. לאחר מסירת המוצר לאמנית ייבחן המוצר וטענות הלקוח בדבר הפגם שבו והאמנית תמסור ללקוח הודעה בתוך 5 ימי עסקים. במידה ואישרה האמנית כי המוצר פגום שלא כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוח או מי מטעמו, תינתן ללקוח אפשרות לקבל מוצר אחר שווה ערך ללא תשלום תמורה נוספת. המוצר האחר יוצע על ידי האמנית או לחילופין, לבחירת האמנית ולשיקול דעתה הבלעדי, יינתן ללקוח זיכוי כספי בסך סכום הרכישה של המוצר בניכוי עלויות המשלוח. במקרה של מתן זיכוי כספי – הזיכוי יבוצע בתוך 14 ימים מיום החזרת המוצר שנמצא פגום.
 4. מובהר כי בשום מקרה לא תחול על האמנית אחריות בגין נזק או הפסד או אובדן רווחים כלשהו עקב שימוש באתר ו/או ביצוע הזמנה (לרבות ביטולה מכל סיבה) ו/או כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על כל מידע או תוכן באתר ו/או בחנות או שהושג באמצעותם או הנובע מהשימוש בהם. משתמש שאינו שבע רצון מחלק כלשהו באתר ו/או בחנות ו/או בתוכנם, לרבות מאיזה מתנאי השימוש בהם ו/או מתקנון זה זכאי לסעד אחד בלבד – הפסקת השימוש באתר.

 

אבטחת מידע ופרטיות:

 1. המשתמש מודע בזאת ומאשר כי אינו חייב למסור מידע או פרטים כלשהם לאמנית, אלא לצרכיו שלו כחלק מההתקשרות בהזמנה ו/או בעסקה. המשתמש מאשר כי ידוע לו שישנה אפשרות לבצע כל הזמנה ו/או עסקה באופן טלפוני ולא ישירות באמצעות האתר ו/או החנות.
 2. מידע שימסור המשתמש בעת כניסתו או בעת או עקב שימושו באתר ו/או בחנות יישמר וישמש לצורך מתן שירותים ולטובת ההזמנה. לא ייעשה שימוש שלא הוסכם עליו מראש או כאמור, למעט שימוש הנובע מניהול העסקים הרגיל ו/או השימוש באתר ו/או בחנות ולפי כל דין. האמנית תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ולעדכן את המשתמש בדבר מבצעים ו/או הנחות ו/או בנוגע לשירותים המוצעים על ידה. האמנית תהיה רשאית לעשות שימוש כדין במידע למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים ו/או נצברים אצלה לצורך שימוש עסקי, ומובהר כי האמנית מתחייבת שלא להעביר פרטים האישיים של משתמש או לקוח לצד שלישי שלא למטרת השלמת ו/או ביצוע הזמנה או העסקה, אלא באישור המשתמש. למען הסר ספק מובהר כי לא ייעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום שמסר המשתמש אלא לצורך ביצוע תשלום ו/או החזר ו/או זיכוי.
 3. האמנית תנקוט אמצעי זהירות כמקובל לצורך שמירה על פרטיות וסודיות המידע שנמסר על-ידי המשתמש ו/או שנאסף כאמור. עם זאת, האמנית לא תישא באחריות במידה ומידע לא נשמר או אבד ובמקרה של אירוע שאינם בשליטת האמנית (כגון פעולות זדוניות בלתי נמנעות או "כוח עליון") לא תישא האמנית באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מאותו אירוע.
 4. תנאי מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע המפורסמים באתר הם חלק בלתי נפרד מתקנון זה ותנאי השימוש. האמנית רשאית לשנות מעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, את תנאי מדיניות הפרטיות על מנת שיתאימו ו/או ישקפו את הצרכים לפי ההתפתחויות ו/או השינויים הטכנולוגיים ו/או המשפטיים ו/או העסקיים.
 5. המידע הנמסר ו/או הנאסף ו/או הנאגר במסגרת הפעלת האתר ו/או החנות ואשר מועבר על ידי המשתמש ישמרו במחשבי האמנית או במאגר שבשליטתה. האמנית תהיה רשאית לאמת את זהות או פרטי המשתמש באמצעות המידע שנמסר ו/או שקיים אצלה.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים:

 1. האתר והחנות הינם קניינה של האמנית בלבד. האתר והחנות מכילים מידע, פרטים ועיצובים שונים המוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות, לרבות תוכן ו/או תמונות ו/או צילומים ו/או גרפיקה ו/או עיצוב שהינם בבעלות האמנית או צד שלישי. בכל כניסה לאתר ו/או שימוש בו מתחייב המשתמש שלא לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה או ניצול של האתר ו/או תוכנו, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה שלשמה נוצר האתר. האמנית עשויה להתיר למשתמש להעתיק (או "להוריד") למחשבו האישי נתונים, אולם מובהר כי זאת אך ורק לצורך שימושו האישי של אותו המשתמש, שימוש אשר מובהר כי אינו שימוש מסחרי ומודגש כי היתר זה, ככל שיינתן, איננו מקנה למשתמש בשום אופן כל זכות קניינית במידע.
 2. המשתמש מתחייב שלא להעלות או להזין באתר כל מידע המפר זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או זכות קניינית אחרת ו/או כל תוכן פוגעני או שאינו הולם או שיש בו חשש ללשון הרע וכיו"ב.
 3. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר ו/או בחנות, לרבות תמונות, מלל, תוכן, עיצוב, שמות וכינויים, סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, דגמים, שיטות (לרבות שיטות עיצוב ו/או שיטות שימוש ו/או שיטות הצגה) והסודות המסחריים הינם רכושה הבלעדי של האמנית. זכויות אלה חלות, בין היתר, על המוצרים עצמם כמו גם על עיצובו הגרפי של האתר ושל החנות, על בסיסי הנתונים (כולל רשימת המוצרים ותיאורם, כל מידע הנכלל במאגרי הנתונים ומאגר ההזמנות וכיו"ב), לרבות כל אלגוריתם האתר וכל פרט בקשר להפעלתו. מובהר כי כל העבודות, עיצובן ואופן הצגתן וכן כל תצלום ו/או לוגו ו/או תמונה ו/או סמל ('אייקון') ו/או תיאור המוצר ואף אופן ההצגה של אלה הנם קניינה הבלעדי של האמנית בלבד או מוצגים באישור וכדין. המשתמש מאשר ומצהיר בזאת כי ידוע לו כי זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לאמנית בלבד ולמשתמש אין ולא תהיה כל זכות מכל סוג בהם.
 4. כל שימוש, העתקה, שכפול, הפצה, פרסום או שימוש בתוכן האתר ו/או החנות ו/או בעיצובים ו/או התמונות ו/או קניינה הרוחני של האמנית המוצג בהם כפוף לאישורה בכתב מראש של האמנית. כל הפרה של מדיניות התקנון עלולה להוות הפרת זכויות יוצרים ו/או סימן מסחרי ו/או פגיעה בזכות קניין רוחני אשר תחשוף את המשתמש לתביעה ו/או הליך משפטי אזרחי או פלילי נגדו ו/או נגד פעולותיו.

 

תנאים נוספים:

 1. הדין החל על תקנון זה וכל עניין הקשור לאתר ו/או לחנות הינו הדין הישראלי בלבד. למען הסר כל ספק, האמור חל גם על משתמש שאינו תושב ישראל ו/או שאינו מתגורר בישראל ו/או ששימושו באתר לא נעשה מישראל או באמצעות ספק אינטרנט ישראלי.
 2. בכל מקרה של מחלוקת מוקנית לבתי המשפט במחוז חיפה הסמכות העניינית והמקומית הבלעדית.
 3. האמנית שומרת על זכותה לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף התניות ו/או תנאים בתקנון זה ו/או באתר ו/או בחנות, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת על כך וללא חובה ליידע בדיעבד אודות פעולות אלה.
 4. רישומי המחשב בדבר פעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולה.
 5. היה ונקבע ע"י רשות מוסמכת כי תנאי מתנאי תקנון זה אינו תקף במקרה כלשהו או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות הדין, אזי הסעיפים או ההוראות שנשלל תוכנם או תוקפם או שלא ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים ו/או הוראות תקפים הניתנים לאכיפה אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הרבה ביותר שניתן לכוונת הסעיפים המקוריים, וכל יתר התקנון יישאר בתוקפו ולא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע ממנו ומהוראותיו האחרות.
 6. כל העושה שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי ראוי באתר ו/או בחנות ו/או במוצר ו/או בשם האמנית מתחייב לפצות את האמנית בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג כלשהו לרבות הוצאות משפטיות שייגרמו לאמנית או מי מטעמה.
 7. בכל שאלה בנוגע לתקנון זה ניתן לפנות באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת המייל של האמנית המתפרסמת באתר. בפנייה בעניין התקנון יש לכלול פרטים מלאים לרבות פרטי יצירת קשר.

 

הידד, הוספת את המוצר לעגלת הקניות

שמחים שבחרת במוצר זה, באתר מחכים לכם ספרים רבים במחירים מפתיעים